Wat is Geografie?

 

Geografie is die studie van die menslike en fisiese omgewing. Geografie is ‘n geïntegreerde dissipline wat beide die fisiese en menslike prosesse oor ruimte en tyd ondersoek. Geografie help ons om die komplekse wêreld te verstaan. Dit bied ons ‘n brug tussen die menslike en fisiese wetenskappe.

Daar is baie vertakkings wat in Geografie bestudeer word. Fisiese Geografie ondersoek ons natuurlike prosesse en eienskappe, insluitend

 • die atmosfeer,
 • landvorme en
 • ekosisteme.

Menslike Geografie ondersoek die aktiwiteite en die impak van mense op die aarde.

Die konsep wat Geografie verenig is ruimte. Alle geografiese verskynsels het ’n ruimtelike dimensie en werk in ’n voortdurend veranderende omgewing.

Geografie sluit dus die studie van die volgende in:Geografie

 • ruimtelike patrone en tendense: die plek van mense en plekke in die wêreld;
 • ooreenkoms en verskil: hoe omgewings en leefwyses vergelyk en die redes vir die verskille en ooreenkomste;
 • beweging: hoe en waarom mense, goedere, water, grond en lug beweeg en verander,
 • Planeet Aarde: grond, water en lug;
 • menslike nedersetting: waar mense leef en hoekom;
 • aktiwiteite: wat mense doen, hoe die omgewing hulle beïnvloed en hulle invloed op die omgewing;
 • interafhanklikheid: die skakels tussen die klimaat, plantegroei, wildlewe, verspreiding van hulpbronne, en die menslike nedersetting en aktiwiteit; en

Spesifieke doelwitte van die Geografie KABV vir die Intermediêre en Senior Fase:

Die Geografie-kurrikulum is daarop gerig om die kennis (inhoud, vaardighede en konsepte) van sy leerders te ontwikkel. Die inhoud en die gepaardgaande konsepte moet geïntegreer word met die geografiese doelwitte en vaardighede wat hieronder gelys word.

 • leerders moet nuuskierig oor die wêreld waarin hulle leef word, deur;
  • vrae te stel en kwessies te identifiseer
  • met belangstelling te bespreek en te luister
  • inligting te versamel en daarna te verwys (insluitende koerante, boeke, en waar moontlik, webwerwe)
 • ‘n goeie algemene kennis het van die plekke en die natuurlike kragte wat op die aarde in werk
  • bronne te lees en te gebruik om inligting te verwerk
  • inligting te gebruik, beskryf, verduidelik, om vrae oor mense, plekke te beantwoord en die verhouding tussen die twee te identifiseer
 • leerders moet die interaksie tussen die samelewing en die natuurlike omgewing verstaan
  • inligting te oorweeg, sintetiseer en organiseer
  • verband tussen oorsaak en gevolg, verandering en kontinuïteit te sien
  • diverse leefstyle en wêreldbeskouings te erken en te waardeer
 • leerders moet onafhanklik dink en hul idees ondersteun met ‘n deeglike kennis
  • geografiese kennis gebruik om probleme op te los
  • sake kan bespreek en oor dit te debatteer
  • kwessies te vooroordeel en verskillende standpunte te herken
  • eie idees te baseer op nuwe kennis en dit verder te ontwikkel
  • oplossings vir probleme voor te stel
 • omgee vir hul planeet en die welsyn van almal wat daar op woon
  • deur betrokke te raak by kwessies wat verband hou met die planeet, sy mense en hulpbronne met kennis en sensitiwiteit
  • verantwoordelik teenoor mense en die omgewing op te tree
 • met 'n verskeidenheid van bronne kan werk en verstaan, insluitend kaarte, data en foto’s
  • kaarte te trek en gebruik
  • inligting uit tekste, atlasse en ander bronne, insluitend visuele bronne soos foto’s, te identifiseer en te onttrek
  • te werk met data en statistiek in die vorm van grafieke, tabelle en diagramme
  • deur kruisverwysing inligting te kan gebruik en van verskillende bronne gebruik te maak
 • verskynsels in hul eie omgewing waar te neem en by kwessies betrokke te raak
  • waarneming, onderhoudvoering en optekenvaardighede deur middel van veldwerk te ontwikkel
  • onderhoude met mense te voer en sosiale vaardighede toe te pas
  • data te verwerk, interpreteer en evalueer
 • meer uitvind oor plekke, mense, gebeure en kwessies met behulp van verskillende bronne, bv. boeke, mense, foto’s, die internet
  • vrae te ontwikkel en bewoord
  • navorsingsvaardighede te ontwikkel en toe te pas
  • inligting te analiseer, aan te bied en te verwerk
  • verandering: om die veranderende aard van mense en plekke te identifisser eb die gevolg en efek te bestudeer
  • Geografiese onderwys lewer ‘n bydrae tot geletterdheid, spraakvermoë, gesyferdheid en grafiese voorstelling of ruimtelike geletterdheid. Dit ondersteun ook die ontwikkeling van persoonlike en sosiale vaardighede.
  • Die ontwikkeling van die karteringsvaardighede en die gebruik van kaarte oor die Geografie-kurrikulum heen.

   Geograwe gebruik kaarte, lugfoto aansigte, aardbolle, grafieke, en tekeninge om hulle te help om die wêreld te interpreteer en aan te bied. Hierdie visuele vaardighede dra by tot ‘n soort van geletterdheid wat as “grafiese voorstelling ‘ bekend staan. Grafiese voorstellings sluit ‘n verskeidenheid van vaardighede in wat verband hou met die interpretasie van inligting op ‘n visuele manier. Grafiese voorstellings kan beskou word as ‘n noodsaaklike soort van geletterdheid saam met syferkundigheid (wiskunde), spraak (luister en praat) en tekstuele geletterdheid (lees). Hierdie KABV-kurrikulum plaas ‘n spesiale fokus op geselekteerde aspekte van die gebruik en die maak van kaarte en ander visuele bronne vir ‘n kwartaal van elke graad. Hierdie onderwerpe is ontwerp om gefokusde en stelselmatige ontwikkeling van vaardighede te bereik. Die gebruik van kaarte word egter nie beperk tot een kwartaal in slegs ‘n graad nie. Leerders word blootgestel aan ‘n mengsel van kaartgebruik en geografiese vaardighede saam met die fisiese en menslike geografie onderwerpe in elke graad. Kaartgebruik moet in die onderwerpe van elke graad geïntegreer word.

 • Leerders moet kan idees en inligting kommunikeer, deur;
  • op ‘n duidelike en ingeligte wyse te praat
  • op ‘n gestruktureerde en samehangende wyse te skryf
  • kaarte, sketse, eenvoudige illustrasies, grafieke, en vloeidiagramme te teken
  • beredeneerde verduideliking te voorsien
 • Leerders moet ingeligte besluite neem en dan gepaste werkwyse optree. Hulle moet dan koöperatief en onafhanklik werk deur aksies sistematies en krities te beplan en evalueer.

Bron:

KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBELEIDSVERKLARING GRAAD 4-6 ,SOSIALE WETENSKAPPE, Departement van Basiese onderwys, ISBN: 978-1-4315-0777-1 KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBELEIDSVERKLARING GRAAD 4-6 

Julie 2024
S M T W T V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Die week se klaswerk, huiswerk, take en projekte

­